Lệnh screen trên Linux

Bạn đang sử dụng Server/VPS chạy Linux và cần một chương trình vẫn chạy dù cho bạn tắt cửa sổ remote. Hãy để mình hướng dẫn các bạn sử dụng “screen command” trên Linux.

Bạn đang sử dụng Server/VPS chạy Linux và cần một chương trình vẫn chạy dù cho bạn tắt cửa sổ remote. Hãy để mình hướng dẫn các bạn sử dụng “screen command” trên Linux.

Screen” là một ứng dụng trên Linux với mục đích giúp bạn mở nhiều cửa sổ (shell) riêng biệt. Screen sẽ giúp các ứng dụng của bạn vẫn chạy dù cho bạn đã ngắt kết nối đến máy chủ.

1. Cài đặt screen

Trước tiên các bạn cần kiểm tra screen đã được cài trên máy chủ hay chưa ?

[root@server7h ~]# which screen              
/usr/bin/screen

Nếu kết quả trả về có thông tin như trên thì máy chủ đã cài sẵn rồi. Ngược lại nếu chưa các bạn thực hiện cài đặt như sau:

[root@server7h ~]# yum install screen

2. Các lệnh trong screen

 Tạo một cửa sổ mới

[root@server7h ~]# screen -S name

Với “name” là tên của cửa sổ này, dùng cho trường hợp bạn cần mở nhiều cửa sổ và cần đặt tên để phân biệt.

Thoát khỏi screen

Các bạn dùng tổ hợp phím “Ctrl-A-D

Lúc này screen sẽ được detach. Tức là thoái khỏi screen nhưng screen đó vẫn đang chạy.

Truy cập lại screen

Để truy cập vào screen bạn đã thoát trước đó, hãy dùng lệnh sau:

[root@server7h ~]# screen -r name

Xoá screen

Nếu không sử dụng nữa bạn có thể xoá screen bằng cách truy cập lại screen và gõ exit trên shell. Hoặc dùng lệnh sau (nếu không vào lại screen đó)

[root@server7h ~]# screen -S name -X quit

3. Tổng kết

Như vậy với lệnh screen rõ ràng đã giúp các bạn mở nhiều hơn một cửa sổ trên Linux. Thật thuận tiện và đa nhiệm phải không nào.

Ngoài ra nếu trong quá trình thao tác gặp lỗi hoặc có vấn đề thắc mắc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp hỗ trợ của 7Host tại [email protected] nhé.

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 7 Toàn Tập

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị (reset root password) trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS

Hướng Dẫn Trỏ File Hosts Trên Máy Tính Để Kiểm Tra Website Khi Chưa Có DNS

Hướng dẫn cài đặt nhanh NodeJS trên CentOS 7

Hướng dẫn login mysql không cần password

Hướng dẫn cài đặt đăng nhập Webmail RoundCube với One-Click trên DirectAdmin

Hướng dẫn kiểm tra xử lý lỗi trắng trang trên website WordPress

Từng bước xây dựng server VPN L2TP/IPSec trên CentOS 7