Lệnh screen trên Linux

Bạn đang sử dụng Server/VPS chạy Linux và cần một chương trình vẫn chạy dù cho bạn tắt cửa sổ remote. Hãy để mình hướng dẫn các bạn sử dụng “screen command” trên Linux.

Hướng dẫn cài đặt LAMP stack (Linux, Apache, MariaDB và PHP) trên hệ điều hành CentOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt LAMP trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 7.