Hướng dẫn cài đặt LAMP stack (Linux, Apache, MariaDB và PHP) trên hệ điều hành CentOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện cài đặt LAMP trên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 7.